Bezpieczna+

Realizacja Programu Bezpieczna+ w 2017 r.


SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ

REALIZUJE W TYM ROKU SZKOLNYM RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA+”

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 do końca roku kalendarzowego.

  W ramach programu w szkole odbędą się następujące działania:

– „Uczeń bezpieczny w szkole i poza nią” – spotkanie z Policją,

– „Pierwsza Pomoc” – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– „Ratunku, pożar!” – spotkanie z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej.

Podsumowaniem naszych działań będzie konkurs plastyczny „Kolorowy Kodeks Bezpiecznego Dziecka”. Jego rozstrzygnięcie i podsumowanie utrwali zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice wezmą udział w warsztatach dotyczących bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Warsztaty dla uczniów obejmować będą następujące zagadnienia: zagrożenia płynące z ryzykownego kontaktu w sieci, uzależnienie od Internetu, aspekty prawne funkcjonowania nieletnich w sieci, wykorzystanie nowych mediów w procesie nauczania – uczenia się. Zajęcia te poprowadzą Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.  Warsztaty dla rodziców i nauczycieli będą prowadzić przedstawiciele Oddziału Prewencji Policji w Łapach w formie wykładów dotyczących zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Poszczególne grupy opracują procedury postępowania w trudnych sytuacjach. Do realizacji projektu niezbędny jest zakup laptopa, który wykorzystany będzie do przeprowadzenia działań związanych z pracą podczas 3 warsztatów z bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Na zakończenie projektu powstanie broszura informacyjna – „Bezpieczni w sieci”.

Elżbieta Puścian

                      SPOTKANIE UCZNIÓW Z POLICJĄ                           

„UCZEŃ BEZPIECZNY W SZKOLE I POZA NIĄ”

W ramach realizacji programu „Bezpieczna+” w szkole odbyło się spotkanie z dzielnicowym p. Mariuszem Gąsowskim, którego celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród uczniów.

Funkcjonariusz policji:

 • przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera,
 • prawidłowego przejścia przez jezdnię,
 • omówił jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba lub zaatakuje pies,
 • pokazał niektóre znaki drogowe,
 • uwrażliwił dzieci na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać.

Dla uczniów naszej szkoły była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Dzięki tej akcji uczniowie zostali uświadomieni, że nawet mały element odblaskowy może niejednokrotnie uratować życie. (Elżbieta Puścian)

Bezpieczna + policjant

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z CYBERPRZESTRZENI

  Dnia 28.09.2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbyły się warsztaty dla nauczycieli naszej szkoły. Warsztaty poprowadził dzielnicowy pan Kazimierz Twarowski. Tematem spotkania była cyberprzestrzeń i ogólnie pojęte bezpieczeństwo  w sieci.

   W ramach warsztatów funkcjonariusz:

 • scharakteryzował zjawisko cyberprzestrzeni i cyberprzemocy,
 • mówił tematykę związaną z zabezpieczaniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościach oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom i ochroną swoich danych osobowych,
 • radził, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy
 • poinformował, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci
 • podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.

       Dnia 13.10.2017 r. odbyły się warsztaty o tej samej tematyce dla rodziców uczniów naszej szkoły. Warsztaty poprowadził dzielnicowy pan Mariusz Gąsowski.

Na koniec spotkań wypracowano procedury postępowania w trudnych sytuacjach.

Warsztaty bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni dla nauczycieli.


Warsztaty prowadzi dzielnicowy z Niewodnicy Pan Kazimierz Twarowski.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW KL. IV – VII

DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z CYBERPRZESTRZENI

    Dnia 23.10.2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbyły się warsztaty dla uczniów kl. IV-VII. Zajęcia z każdą z klas poprowadziła pani psycholog Magdalena Kucharska, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach. Tematem spotkania było bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni.

W ramach warsztatów pani psycholog:

 • scharakteryzowała zjawisko cyberprzemocy,
 • omówiła zagrożenia płynące z ryzykownego kontaktu w sieci,
 • radziła, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy,
 • omówiła problem uzależnienia od Internetu.

Na koniec spotkania wypracowano procedury postępowania w trudnych sytuacjach.

Była to niewątpliwie ciekawa forma zdobycia wiedzy na temat cyberprzemocy i ogólnie pojętego bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że zjawisko cyberprzemocy może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest bardzo dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie problemy psychiczne.

Elżbieta Puścian

WARSZTATY DLA UCZNIÓW KL. I – VII

DOTYCZĄCE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

 „PIERWSZA POMOC”

    Dnia 15.11.2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbyły się warsztaty dla uczniów kl. I-VII naszej szkoły. Warsztaty poprowadził pan Artur Ejsmont – ratownik medyczny oraz pani Elżbieta Puścian, która posiada certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

   Celem warsztatów było zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zaplanowane cele warsztatów zostały zrealizowane. Została poszerzona wiedza i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy.

   Warsztaty przybliżyły dzieciom podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą. Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela. Poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. Zapoznali się z tzw. „Łańcuchem przeżycia”, ćwiczyli na fantomach uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze, a także tzw. „pozycję boczną ustaloną”.

    Podczas warsztatów wykorzystano materiały dydaktyczne otrzymane od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:  fantomy  Mini Ania i Little Ania i tekturowe telefony komórkowe.

   Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Uczniowie chętnie wzięli w nich udział. Pozytywnym efektem podjętych przez nas działań jest to, że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy ich odpowiedzialności za siebie i innych.

Elżbieta Puścian


OG+üOSZENIE KONKURS Bezpieczna +-1SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS I – VII

Z PRACOWNIKAMI STRAŻY POŻARNEJ

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

„RATUNKU POŻAR”

   Dnia 22.11.2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbyło się spotkanie z pracownikami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łapach.

Podczas spotkania strażacy:

 • omówili zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców,
 • przestrzegli uczniów przed kontaktami z osobami nieznajomymi,
 • wyjaśnili co to jest „czad” i jak zły ma wpływ na zdrowie człowieka,
 • zademonstrowali osobisty sprzęt strażaka biorącego udział w akcji ratowniczej,
 • przypomnieli m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie.

Dzieci dowiedziały się również w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym.

Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki.

Elżbieta Puścian

KONKURS PLASTYCZNY „KOLOROWY KODEKS BEZPIECZNEGO DZIECKA”

 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

 W dniach 1.12.2017 r. i 5.12.2017 r.  uczniowie klas I – VII ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej wykonywali prace w ramach konkursu plastycznego „Kolorowy Kodeks Bezpiecznego Dziecka”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania projektu.

Elżbieta Puścian

PODSUMOWANIE PROGRAMU „BEZPIECZNA +”

Dnia 19.12.2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbyło się zakończenie programu „Bezpieczna +”.

Podczas podsumowania:

 • Rozdano nagrody uczniom, którzy wykonali najciekawsze prace w konkursie „Kolorowy Kodeks Bezpiecznego Dziecka”;
 • Przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Sprawdzono wiedzę uczniów nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią, bezpiecznego korzystania z Internetu, znajomości numerów alarmowych itp. poprzez quiz;
 • Wszyscy uczestnicy otrzymali broszurę informacyjną – „Bezpieczni w sieci”, która została przygotowana w oparciu o procedury wypracowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców podczas warsztatów.

Elżbieta Puścian

Bezpieczna + podsumowanie